Kind in Beeld

Home / Kind in Beeld

Toelichting Kind in Beeld van Fanga Musow

 

Stichting Seguro biedt in het Fanga Musow huis een veilige plek voor moeders en kinderen zonder verblijfsvergunning. Naast beleid voor moeders is het tevens van belang aparte aandacht te besteden aan de positie en ontwikkeling van de kinderen. De kinderen komen binnen met hun eigen verhaal, achtergrond en behoeften. De kinderen in het opvanghuis hebben vaak al het nodige meegemaakt. De impact van het verleden heeft effect op huidig gedrag, de ontwikkeling en het gevoel van veiligheid. Denk hierbij ook aan het leven in verschillende opvanglocaties, de onzekerheid bij een illegaal leven en geweldsdelicten in het familieleven. Hierbij spelen de (vaak traumatische) ervaringen van de moeder mee en de (niet) verwerking hiervan. Dit laatste kan ook tot gevolg hebben dat er onvoldoende psychische vaardigheden over blijven voor het opvoeden van de kinderen.  Het kind beleid is dan ook gericht op meer individuele aandacht voor het kind en een positieve en veilige ontwikkeling van kinderen binnen Fanga Musow.

Kernpunten om de individuele aandacht voor het kind neer te zetten zijn: 

 

Individuele begeleiding

Er is een uitgebreid intake voor elk nieuw kind binnen Fanga Musow, waarna een begeleidingsplan opgesteld kan worden. De afstemming met school is bepalend voor de doelen. Mentor en/of orthopedagoog hebben regelmatig één op één momenten met het kind. De voortgang in de ontwikkeling wordt structureel bijgehouden. Er is observatie van het gedrag van de kinderen door de orthopedagoog en/of mentor. Waar nodig wordt verder onderzoek uitgevoerd of een verwijzing gedaan naar specialistische instellingen.

 

Sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten

Woensdagmiddagactiviteiten om de kinderen ontspanning te bieden en te werken aan het vergroten van de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij ook aandacht is voor de educatieve en motorische ontwikkeling.

 

Ondersteuning in de opvoeding

De moeder is zelf verantwoordelijk voor de opvoeding en zorg aan haar kind(eren). Spelenderwijs worden moeders ondersteund in het structureren van de opvoeding en het delen van ideeën hierover.

– Professionele begeleiding.

Indien nodig wordt tijdelijk een intensief traject opgestart, waarin de Moeder en Kind relatie centraal staat en opvoedvaardigheden in de dagelijks praktijk worden getraind.

 

Samengevat

Op de eerste plaats zal het ondersteunen van moeders centraal staan in het versterken van de opvoeding. Uitgangspunt is om moeders in hun kracht te zetten. Dit gaat gepaard met de individuele begeleiding waarbij met moeder, per kind naar de situatie gekeken en wordt gewerkt aan zijn/haar (ontwikkeling)stappen. Een onderdeel om dit te bereiken zijn de woensdagmiddagactiviteiten. De orthopedagoog biedt de eerste professionele begeleiding en verwijst zo nodig door naar specialistische zorg.